Players - Game Highs Goals
(Railway Union)
Total
7
PosNameTeamGoals
1Railway UnionRailway Union  v Valley Park United 06/04/20197
2Sheriff YCSheriff YC  v Buttercrust Utd 03/11/20186
3Valley Park UnitedValley Park United  v Buttercrust Utd 13/10/20185
4Sheriff YCSheriff YC  v Sandyhill/Shangan FC 12/01/20195
5Railway UnionRailway Union  v St Pats/Phoenix 20/10/20185
6Railway UnionRailway Union  v East Wall Bessborough 02/11/20185
7Railway UnionRailway Union  v Sandyhill/Shangan FC 02/03/20195
8Balscadden FCBalscadden FC  v Sheriff YC 02/02/20195
9Valley Park UnitedValley Park United  v Sandyhill/Shangan FC 23/02/20194
10Valley Park UnitedValley Park United  v Hardwicke FC 19/01/20194
11Sheriff YCSheriff YC  v Valley Park United 17/11/20184
12Sandyhill/Shangan FCSandyhill/Shangan FC  v Sheriff YC 12/01/20194
13Railway UnionRailway Union  v Sheriff YC 08/12/20184
14Railway UnionRailway Union  v Buttercrust Utd 15/09/20184
15Balscadden FCBalscadden FC  v St Pats/Phoenix 18/04/20194
16Valley Park UnitedValley Park United  v Hardwicke FC 10/03/20193
17Valley Park UnitedValley Park United  v East Wall Bessborough 24/05/20193
18Valley Park UnitedValley Park United  v St Pats/Phoenix 03/11/20183
19Valley Park UnitedValley Park United  v Balscadden FC 27/10/20183
20Valley Park UnitedValley Park United  v St Pats/Phoenix 08/09/20183
21Valley Park UnitedValley Park United  v Sandyhill/Shangan FC 29/03/20193
22St Pats/PhoenixSt Pats/Phoenix  v Sandyhill/Shangan FC 29/03/20193
23St Pats/PhoenixSt Pats/Phoenix  v Sandyhill/Shangan FC 29/03/20193
24St Pats/PhoenixSt Pats/Phoenix  v Hardwicke FC 09/03/20193
25St Pats/PhoenixSt Pats/Phoenix  v Hardwicke FC 10/03/20193
26Sheriff YCSheriff YC  v Balscadden FC 24/11/20183
27Sheriff YCSheriff YC  v St Pats/Phoenix 20/05/20193
28Sheriff YCSheriff YC  v Railway Union 08/12/20183
29Sheriff YCSheriff YC  v Hardwicke FC 10/03/20193
30Sheriff YCSheriff YC  v Sandyhill/Shangan FC 29/03/20193
31Sheriff YCSheriff YC  v Hardwicke FC 10/03/20193
32Sheriff YCSheriff YC  v East Wall Bessborough 27/05/20193
33Sandyhill/Shangan FCSandyhill/Shangan FC  v Hardwicke FC 02/02/20193
34Sandyhill/Shangan FCSandyhill/Shangan FC  v Hardwicke FC 10/03/20193
35Railway UnionRailway Union  v Sandyhill/Shangan FC 29/03/20193
36Railway UnionRailway Union  v Hardwicke FC 13/10/20183
37Railway UnionRailway Union  v Hardwicke FC 10/03/20193
38Railway UnionRailway Union  v East Wall Bessborough 13/05/20193
39Hardwicke FCHardwicke FC  v Balscadden FC 08/02/20193
40East Wall BessboroughEast Wall Bessborough  v Hardwicke FC 11/01/20193
41East Wall BessboroughEast Wall Bessborough  v St Pats/Phoenix 24/04/20193
42East Wall BessboroughEast Wall Bessborough  v Hardwicke FC 10/03/20193
43Buttercrust UtdButtercrust Utd  v Sandyhill/Shangan FC 29/03/20193
44Buttercrust UtdButtercrust Utd  v St Pats/Phoenix 18/05/20193
45Buttercrust UtdButtercrust Utd  v Hardwicke FC 29/09/20183
46Buttercrust UtdButtercrust Utd  v Hardwicke FC 10/03/20193
47Balscadden FCBalscadden FC  v Hardwicke FC 02/03/20193
48Balscadden FCBalscadden FC  v Sandyhill/Shangan FC 29/03/20193
49Balscadden FCBalscadden FC  v St Pats/Phoenix 06/04/20193
50Balscadden FCBalscadden FC  v Hardwicke FC 08/02/20193
51Balscadden FCBalscadden FC  v East Wall Bessborough 17/05/20193
52Valley Park UnitedValley Park United  v Buttercrust Utd 23/03/20192
53Valley Park UnitedValley Park United  v Sheriff YC 05/09/20182
54Valley Park UnitedValley Park United  v Sheriff YC 17/11/20182
55St Pats/PhoenixSt Pats/Phoenix  v Buttercrust Utd 09/02/20192
56St Pats/PhoenixSt Pats/Phoenix  v Balscadden FC 18/04/20192
57Sheriff YCSheriff YC  v Valley Park United 05/09/20182
58Railway UnionRailway Union  v Buttercrust Utd 13/04/20192
59Railway UnionRailway Union  v St Pats/Phoenix 23/02/20192
60Railway UnionRailway Union  v Balscadden FC 10/11/20182
61East Wall BessboroughEast Wall Bessborough  v Sheriff YC 13/04/20192
62East Wall BessboroughEast Wall Bessborough  v Buttercrust Utd 17/04/20192
63East Wall BessboroughEast Wall Bessborough  v Sandyhill/Shangan FC 25/01/20192
64Buttercrust UtdButtercrust Utd  v East Wall Bessborough 05/04/20192
65Buttercrust UtdButtercrust Utd  v East Wall Bessborough 17/04/20192
66Buttercrust UtdButtercrust Utd  v Balscadden FC 08/09/20182
67Buttercrust UtdButtercrust Utd  v Valley Park United 13/10/20182
68Buttercrust UtdButtercrust Utd  v St Pats/Phoenix 09/02/20192
69Buttercrust UtdButtercrust Utd  v Sandyhill/Shangan FC 16/02/20192
70Balscadden FCBalscadden FC  v East Wall Bessborough 30/03/20192
71Balscadden FCBalscadden FC  v Buttercrust Utd 17/11/20182
72Balscadden FCBalscadden FC  v Sandyhill/Shangan FC 19/01/20192
73Valley Park UnitedValley Park United  v Balscadden FC 01/09/20181
74St Pats/PhoenixSt Pats/Phoenix  v East Wall Bessborough 01/03/20191
75St Pats/PhoenixSt Pats/Phoenix  v Valley Park United 08/09/20181
76St Pats/PhoenixSt Pats/Phoenix  v Railway Union 23/02/20191
77Sheriff YCSheriff YC  v Railway Union 08/09/20181
78Sheriff YCSheriff YC  v Buttercrust Utd 02/03/20191
79Sheriff YCSheriff YC  v Balscadden FC 02/02/20191
80Sheriff YCSheriff YC  v St Pats/Phoenix 15/09/20181
81Sandyhill/Shangan FCSandyhill/Shangan FC  v East Wall Bessborough 09/03/20191
82Sandyhill/Shangan FCSandyhill/Shangan FC  v Valley Park United 23/02/20191
83Sandyhill/Shangan FCSandyhill/Shangan FC  v East Wall Bessborough 25/01/20191
84Sandyhill/Shangan FCSandyhill/Shangan FC  v Balscadden FC 19/01/20191
85Sandyhill/Shangan FCSandyhill/Shangan FC  v Buttercrust Utd 16/02/20191
86Railway UnionRailway Union  v Valley Park United 09/02/20191
87Hardwicke FCHardwicke FC  v Buttercrust Utd 29/09/20181
88Hardwicke FCHardwicke FC  v East Wall Bessborough 11/01/20191
89Hardwicke FCHardwicke FC  v Valley Park United 19/01/20191
90East Wall BessboroughEast Wall Bessborough  v Valley Park United 08/12/20181
91East Wall BessboroughEast Wall Bessborough  v Sandyhill/Shangan FC 09/03/20191
92East Wall BessboroughEast Wall Bessborough  v Balscadden FC 30/03/20191
93East Wall BessboroughEast Wall Bessborough  v Buttercrust Utd 05/04/20191
94Buttercrust UtdButtercrust Utd  v Balscadden FC 17/11/20181
95Buttercrust UtdButtercrust Utd  v Sheriff YC 03/11/20181
96Buttercrust UtdButtercrust Utd  v Valley Park United 23/03/20191
97Buttercrust UtdButtercrust Utd  v Sheriff YC 02/03/20191
98Buttercrust UtdButtercrust Utd  v Railway Union 15/09/20181
99Balscadden FCBalscadden FC  v Railway Union 04/05/20191
100Balscadden FCBalscadden FC  v Sheriff YC 24/11/20181